Disclaimer

Onderstaand treft u onze gebruiksvoorwaarden voor de website van TwoSign aan. Wij adviseren u deze aandachtig door te nemen alvorens u deze site verder bezoekt.

De paginabeheerders van TwoSign hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud van deze site. TwoSign is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen daarvan.

TwoSign waarborgt niet dat de website ononderbroken on-line of vrij van fouten is. Voor zover wettelijk toegestaan sluit TwoSign, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of gekoppelde sites. Meer in het bijzonder zal TwoSign in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
- De onmogelijkheid de website te gebruiken.
- Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
TwoSign behoudt zich het recht om op elk moment de website te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.


Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van de website van TwoSign is geheel auteursrechtelijk beschermd. Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dhr. Dols (TwoSign), is verboden en wordt behandeld als een strafbaar feit, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, filmbestanden en andere materialen op deze website zijn eigendom van TwoSign, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

TwoSign stemt toe dat u de website op uw computer doorneemt of kopies van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij TwoSign hierin schriftelijk toegestemd heeft.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie duidelijk vermeld wordt.


Fotobeleid:

Op deze website vindt u onder meer foto’s van producten door TwoSign geleverd. Deze foto’s zijn en blijven eigendom van TwoSign en hebben wij te allen tijde genomen met toestemming van de opdrachtgever.

Mocht u bezwaar hebben tegen een op onze website geplaatst foto of filmbestand verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen zo snel mogelijk handelen om aan uw verzoek te voldoen.


Aan de website gekoppelde websites:

De website kan verwijzingen bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.


Door u verstrekte informatie en materiaal:

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.


Contact:

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
TwoSign
t.a.v. Dhr. Dols
Geverikerstraat 125
6191RN Beek
Telefoon: +31 (0)6 - 47 67 66 75
E-mail: Info@TwoSign.nl

E-mailadressen die voortvloeien uit deze website of de bijbehorende domeinnaam/-namen dienen enkel gebruikt te worden voor informatieve en relevante toepassingen. Reclame en/of promotie t.b.v. uw bedrijf en/of uw producten/diensten, welke gericht is aan e-mailadressen behorende bij onze website(s) is per definitie ongewenst en zal voor zover de wet toestaat bestraft en/of hinderlijk vervolgd worden.


Diversen:

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Algemeen:

Deze website (exclusief gekoppelde sites) wordt beheerd door TwoSign. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord wenst te gaat met onze gebruiksvoorwaarden verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.